ქონების დაზღვევა

    ქონების დაზღვევის  საშუალებით მფლობელს  შეუძლია თავი დაიცვას გაუთვალისწინებელი  მოვლენებისგან, რომლებიც გამოწვეულია უძრავი ქონების ან მისი შიგთავსის დაზიანებით ან მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მისი განადგურებით.

სადაზღვევო ობიექტები:

 • კომპანიის კუთვნილი ნებისმიერი სახის უძრავი ქონება, შენობები და ნაგებობები;
 • სასაწყობე და სასაქონლე მარაგები;
 • საწარმოო ხაზი და ცალკეული მანქანა-დანადგარები.

სადაზღვევო რისკები:

 • ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა, საფრენი აპარატის ან მისგან გადმოვარდნილი საგნების დაცემა;
 • სტიქიური უბედურებები: წყალდიდობა, შტორმი, ქარიშხალი, სეტყვა, მეწყერი, ზვავი, თოვლის სიმძიმე, ქვების ვარდნა;
 • მიწისძვრა;
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა;
 • წყლით დაზიანება,დატბორვა;
 • სხვადასხვა საგნების დაცემა, სატრანსპორტო საშუალების შეჯახება;
 • მესამე პირთა მართლსაწინაამღდეგო ქმედება, ვანდალიზმი;
 • მინების მსხვრევა.

       სადაზღვევო თანხის სიდიდე განისაზღვრება ერთის მხრივ ქონების აღდგენითი ღირებულებით შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში, ხოლო მეორეს მხრივ ქონების შენაცვლებითი ღირებულებით სასაწყობე/სასაქონლე მარაგებისა და საწარმოო ხაზის შემთხვევაში.