მეორე საორიენტაციო შეხვედრა 1+4 პროგრამის სტუდენტებთან, თსუ VII კორპუსი